پرمیکس سلنیوم

بیکربنات سدیم

اکسید روی

اکسید منگنز

اکسید منیزیم

کربنات منیزیم

یدات پتاسیم

یدات کلسیم

سولفات منگنز

سولفات روی

سولفات سدیم

سولفات کبالت هپتا هیدرات

سولفات کبالت منو هیدرات

سولفات مس

سولفات آهن منو هیدرات

محصولات

املاح معدنی
سولفات آهن منو هیدرات
سولفات مس
سولفات کبالت منو هیدرات
سولفات کبالت هپتا هیدرات
سولفات سدیم
سولفات روی
سولفات منگنز
یدات کلسیم
یدات پتاسیم
کربنات منیزیم
اکسید منیزیم
اکسید منگنز
اکسید روی
بیکربنات سدیم
پرمیکس سلنیوم
نمک های آنیونی
کلرور کلسیم
کلرور منیزیم
سولفات منیزیم هپتا هیدرات
آمونیوم کلراید
سولفات آمونیم
محلولها
محلول جرم گیر DJ1
محلول شستشوی DJ2
محلول اتیلوژن
ضدعفونی کننده ها
بلوک ضد عفونی کننده فرمان
فرماسایت ( ضد عفونی کننده خوراک )